PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Karel Dvořáček | předseda TNK 22 a člen TNK 76 | člen autorizační komise ČKAIT

Absolvent ČVUT elektro Praha, dříve pracoval v STÚ-e, s.r.o., nyní samostatně podnikající. V současnosti se zabývá především elektrotechnických norem, tvorba národních norem, přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Spolupracuje i na tvorbě podnikových norem energetiky (PNE).

Je autorem mnoha publikací zabývajících silnoproudými elektroinstalacemi a to především v oblasti bytové a občanské výstavby.

Je rovněž předsedou Technické normalizační komise (TNK) 22 „elektrotechnické předpisy“, členem TNK 76 „osvětlení“ a členem autorizační rady ČKAIT.

Ing. Jan Krejčí | OEZ Letohrad | člen TNK 130, TNK 40

Moje cesta za vzděláním probíhala od vyučení v odborném učilišti OEZ Letohrad přes studium Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích až po diplom z ČVUT Praha, elektrotechnické fakulty, katedry elektrotechnologie. Po škole jsem v roce 1984 nastoupil do OEZ v Letohradě a pracuji zde doposud.  Nejprve jsem působil ve funkci technologa výroby elektroniky a elektrických testů. Od roku 1990 jsem pracoval jako vedoucí zkušební laboratoře.

Počínaje rokem 2002 pracuji jako vedoucí technické kanceláře. Ve společnosti zastřešuji výrobkovou certifikaci, normalizaci včetně účasti v komisích IEC, spolupráci s odbornými školami, tvorbu softwarů (především program Sichr pro návrhy sítí nn), odborná školení pro elektrotechnickou veřejnost a věnuji se také publikování v odborném tisku.

Současně spolupracuji s několika vysokými školami jako externí lektor. Například na VUT Brno působím jako člen programové rady vědeckého centra CVVOZE.

Mezi mé největší koníčky patří RC letecké modelářství, počítače, lyžování, cyklistika a cestování.

Ing. Michal Kříž | IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22

Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Po absolvování pracoval v elektrotechnické normalizaci nejprve v oblasti elektroenergetických zařízení, později se přeorientoval na oblast elektrotechnických předpisových norem. Svou práci vykonával na Úřadě pro normalizaci a měření, později ve Státním normalizačním středisku pro elektrotechniku pod Elektrotechnickým zkušebním ústavem a do r. 1998 v Českém normalizačním institutu. V současné době působí ve vydavatelství elektrotechnické literatury IN-EL, s. r. o. začleněném v současné době v rámci vzdělávací agentury UNIT Pardubice.

Působil při vydávání elektrotechnických předpisových norem, z nichž některé také zpracoval, podílel se na zpracování elektrotechnických ročenek a příruček, zpracoval několik elektrotechnických publikací a řadu článků v odborných časopisech.

Na mezinárodním poli působí v pracovních skupinách IEC pro revize elektrických zařízení a pro otázky dimenzování a jištění. Je členem technických normalizačních komisí pro elektrotechnické předpisy a pro terminologii v elektrotechnice.

Radoslav Rieger | revizní technik EZ-E2A

Narozen 20. ledna 1955, zaměstnán ve společnosti HAKEL spol. s r. o. Hradec Králové. 
Vzdělání - souvislé pětileté studium s maturitou:

  • střední průmyslová škola strojní, vyučen v oboru ELEKTROMECHANIK
  • revizní technik EZ-E2A

Praxe:  

  • 20 let ve strojírenství
  • 25 let v oboru elektro + souběžně OSVČ – elektroservis
  • 8 let technický zástupce společnosti HAKEL s.r.o Hradec Králové – českého výrobce svodičů přepětí

JUDr. Zbyněk Urban | revizní technik, člen TNK 22

Po absolvování průmyslové školy elektrotechnické v Praze v roce 1956 pracoval jako zkušební technik v EZÚ Praha do roku 1965. Následujících třicet let vykonával činnost experta znalce na úseku elektrotechniky pro potřeby vyšetřování a soudů. Vystudoval práva a studium završil rigorosní zkouškou na Universitě Karlově.

Mimo zaměstnání působil od roku 1974 jako lektor zejména v rámci Československé vědeckotechnické společnosti. Zpracoval několik publikací zaměřených na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Po odchodu do důchodu působí jako poradce a konzultant na úseku BOZP a pokračuje v činnosti lektora. Je členem Technické normalizační komise (TNK) 22 při ÚNMZ.

Ing. Miloslav Valena | soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

V současnosti stále revizní technik E1-B, podnikatel a odborný konzultant s více než čtyřicetiletou praxí a více než dvacet pět let soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací havárie, úrazy, požáry, porušení předpisů a revizní činnost na el. zařízeních, spolupracuje s KÚ PČR, HZS, TUPO, s řadou velkých firem, výzkumných ústavů a některými pojišťovnami.Absolvent ČVUT FEL v Praze (1975), dříve vedoucí revizní technik v Poldi SONP Kladno (1975-1991), a v té době též i člen ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti) a vědecký tajemník její odborné sekce PÚREZ. Byl i vedoucím několika diplomových prací diplomantů na fakultě a dlouholetý vyučující a člen maturitní komise v několika odborných středních školách v regionu. Nositel II. výkonostní třídy v pěší a horské turistice.

Má akreditaci MŠMT jako vzdělávací zařízení, v současnosti jedná o její další prodloužení. Má vydáno přes dvanáct tisíc osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a připravil ke zkouškám na TI ČR několik stovek revizních techniků. Publikuje v řadě odborných časopisů a publikacích, autor řady vlastních i firemních příruček v oboru montáží a revizí el. zařízení, je  přednášející i odborný garant na seminářích, aktivech i školeních v celé České republice i na Slovensku. Absolvoval i několik odborných stáží v Německu.

Místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva, člen TNK 22 při ÚNMZ (dříve ČNI) již od jejího založení v roce 1991, předseda Sekce elektrotechniků Středočeského kraje a člen představenstva OHK Kladno, člen HK ČR a bývalé Elektrotechnické sekce při HK. Spoluzakladatel, místopředseda a člen představenstva bývalé Unie elektrotechniků České republiky.  

Řadu let externí vyučující na technické fakultě ČZU, přednáší i na několika středních odborných školách v regionu. Člen Svazu českých fotografů, Klubu českých turistů a lukostřeleckého klubu JIM Archery.

Ing. Pavel Vojík | Česká agentura pro standardizaci ČAS | revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika | tajemník TNK 22 a TNK 126

Ing. Miroslav Záloha | SUIP Opava, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení, člen TNK 22