PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Karel Dvořáček | předseda TNK 22 a člen TNK 76 | člen autorizační komise ČKAIT

Absolvent ČVUT elektro Praha, dříve pracoval v STÚ-e, s.r.o., nyní samostatně podnikající. V současnosti se zabývá především elektrotechnických norem, tvorba národních norem, přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Spolupracuje i na tvorbě podnikových norem energetiky (PNE).

Je autorem mnoha publikací zabývajících silnoproudými elektroinstalacemi a to především v oblasti bytové a občanské výstavby.

Je rovněž předsedou Technické normalizační komise (TNK) 22 „elektrotechnické předpisy“, členem TNK 76 „osvětlení“ a členem autorizační rady ČKAIT.

Martin Frühauf | autorizovaný projektant - Projekce elektro Vinařice, člen Unie soudních znalců

Mgr. Robert Kabát, Ph.D. | advokát, Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.

Ing. Oldřich Küchler | Technická inspekce České republiky

kpt. Mgr. Libor Pospíšil | HZS Středočeského kraje, krajský vyšetřovatel požárů

Od roku 1996 je příslušníkem Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) České republiky – od roku 1996 do roku 2001 byl příslušníkem HZS hlavního města Prahy, od roku 2001 do současnosti je příslušníkem HZS Středočeského kraje.

Do roku 2004 byl zařazen ve výjezdové jednotce, od roku 2004 je zařazen v odboru požární prevence coby vyšetřovatel požárů, vykonávající činnost státního požárního dozoru zjišťováním příčin vzniku požárů. Po dobu příslušnosti u HZS absolvoval řadu vzdělávacích programů, seminářů a konferencí včetně zahraničních. V posledních šesti letech je zařazen na služebním místě krajského vyšetřovatele požárů, koordinujícího činnost vyšetřování požárů ve Středočeském kraji.

Současně je členem lektorského týmu, připravujícího nové vyšetřovatele požárů v rámci České republiky.

Radoslav Rieger | revizní technik EZ-E2A

Narozen 20. ledna 1955, zaměstnán ve společnosti HAKEL spol. s r. o. Hradec Králové. 
Vzdělání - souvislé pětileté studium s maturitou:

  • střední průmyslová škola strojní, vyučen v oboru ELEKTROMECHANIK
  • revizní technik EZ-E2A

Praxe:  

  • 20 let ve strojírenství
  • 25 let v oboru elektro + souběžně OSVČ – elektroservis
  • 8 let technický zástupce společnosti HAKEL s.r.o Hradec Králové – českého výrobce svodičů přepětí

JUDr. Zbyněk Urban | revizní technik, člen TNK 22

Po absolvování průmyslové školy elektrotechnické v Praze v roce 1956 pracoval jako zkušební technik v EZÚ Praha do roku 1965. Následujících třicet let vykonával činnost experta znalce na úseku elektrotechniky pro potřeby vyšetřování a soudů. Vystudoval práva a studium završil rigorosní zkouškou na Universitě Karlově.

Mimo zaměstnání působil od roku 1974 jako lektor zejména v rámci Československé vědeckotechnické společnosti. Zpracoval několik publikací zaměřených na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Po odchodu do důchodu působí jako poradce a konzultant na úseku BOZP a pokračuje v činnosti lektora. Je členem Technické normalizační komise (TNK) 22 při ÚNMZ.

Ing. Miloslav Valena | soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

V současnosti stále revizní technik E1-B, podnikatel a odborný konzultant s více než čtyřicetiletou praxí a více než dvacet pět let soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací havárie, úrazy, požáry, porušení předpisů a revizní činnost na el. zařízeních, spolupracuje s KÚ PČR, HZS, TUPO, s řadou velkých firem, výzkumných ústavů a některými pojišťovnami.Absolvent ČVUT FEL v Praze (1975), dříve vedoucí revizní technik v Poldi SONP Kladno (1975-1991), a v té době též i člen ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti) a vědecký tajemník její odborné sekce PÚREZ. Byl i vedoucím několika diplomových prací diplomantů na fakultě a dlouholetý vyučující a člen maturitní komise v několika odborných středních školách v regionu. Nositel II. výkonostní třídy v pěší a horské turistice.

Má akreditaci MŠMT jako vzdělávací zařízení, v současnosti jedná o její další prodloužení. Má vydáno přes dvanáct tisíc osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a připravil ke zkouškám na TI ČR několik stovek revizních techniků. Publikuje v řadě odborných časopisů a publikacích, autor řady vlastních i firemních příruček v oboru montáží a revizí el. zařízení, je  přednášející i odborný garant na seminářích, aktivech i školeních v celé České republice i na Slovensku. Absolvoval i několik odborných stáží v Německu.

Místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva, člen TNK 22 při ÚNMZ (dříve ČNI) již od jejího založení v roce 1991, předseda Sekce elektrotechniků Středočeského kraje a člen představenstva OHK Kladno, člen HK ČR a bývalé Elektrotechnické sekce při HK. Spoluzakladatel, místopředseda a člen představenstva bývalé Unie elektrotechniků České republiky.  

Řadu let externí vyučující na technické fakultě ČZU, přednáší i na několika středních odborných školách v regionu. Člen Svazu českých fotografů, Klubu českých turistů a lukostřeleckého klubu JIM Archery.

PhDr. Věra Vlková, CSc. | Česká agentura pro standardizaci ČAS, oddělení metodiky, Koordinátorka terminologie a překladu,

Po absolvování Filozofické fakulty UK (obor čeština angličtina) pracovala v Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde se specializovala na současný český jazyk, lexikologii, terminologii, odbornou stylistiku a překlad. Je spoluautorkou Pravidel českého pravopisu a dalších publikací vydávaných ÚJČ. Paralelně spolupracovala s Federálním úřadem pro normalizaci a měření a všemi jeho nástupnickými organizacemi. Později přešla do Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Nyní pracuje v České agentuře pro standardizaci (ČAS), která byla zřízena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, jako koordinátorka terminologie a překladu a jazyková expertka. Je předsedkyní a zakládající členkou TNK 114 Terminologie: principy a koordinace a členkou TNK 21 Terminologie v elektrotechnice. Dlouhodobě se věnuje mezinárodní terminologické spolupráci – zejména v součinnosti s ISO, iniciativou European Language Resource Coordination, s Ředitelstvím pro překlady Evropské komise a s Evropským parlamentem – včetně školení pro překladatele a terminology Evropského parlamentu a Evropské komise v Lucemburku. Školitelské činnosti se věnuje i v rámci ČR, především se zaměřením na terminologii, jazykovou stavbu odborných projevů a na překlad technických norem a technických textů vůbec.

Na svém kontě má i rozsáhlou publikační činnost, zejména v odborných technických časopisech (ELEKTRO, Perspektivy kvality aj.). Vedle toho se také sama zabývá překladem odborných textů.

Ing. Pavel Vojík | Česká agentura pro standardizaci ČAS | revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika | tajemník TNK 22 a TNK 126